Kullanım Şartları

Farmolog Mobil Uygulaması/Web Sitesine Hoş Geldiniz,

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), www.Farmolog.com alan adını ve Farmolog mobil uygulamasını işleten Farmolog Dijital Tarım Teknolojileri Ltd. Şti. ( ‘FARMOLOG’ ) ile Site ve mobil uygulamaya üye olmak isteyen Üye arasında, Üye’nin Farmolog.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendi iradesi ile yapmakta olduğu üye kaydı aşamasında akdedilmiştir. Üye, Site’ye üye olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşme hükümlerini hür iradesiyle onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’de FARMOLOG ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de belirtilen;

Site/Mobil Uygulama FARMOLOG’u,

Üye: Site/Mobil uygulamaya üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site: www.Farmolog.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Mobil uygulama: appstore, google play store, huwai store vb. uygulama mağazalarından cep telefonu/tablete indirilebilen Farmolog mobil uygulamasını,

Platform, Farmolog’a ait tüm sistemleri ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, üyelerin Farmolog mobil uygulamasını kullanarak tarımsal faaliyetlerinin takibi noktasında Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşme, üyelerin Farmolog site/mobil uygulaması üzerinden yapacağı mevcut ve ileride gerçekleşebilecek tüm veri girişlerini kapsamaktadır.

4. FARMOLOG’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Farmolog, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suiistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Farmolog, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler Farmolog tarafından amacına uygun şekilde işlenebilir.

4.2.  Farmolog,  güvenlik  nedeniyle  Üye’nin  platformlar üzerindeki  her  türlü  aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, platformdan üyelik iptal etme ve benzeri her türlü uzaklaştırma, üyelik dondurma, müdahalede bulunabilir.

4.3. Farmolog, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın platformun biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, platformun yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4. Farmolog, dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, platformda sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.5. Farmolog, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, online satın al şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, bu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

4.6. İşbu Sözleşme Farmolog’un, herhangi bir şekilde üyeye hizmet ve sair hususlarda hiçbir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Farmolog’tan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

4.7. Farmolog, platformun kullanımına ilişkin üyelerin aylık/yıllık kullanım bedeli ödemesini isteyebilir.

5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, platformda belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere platformun sunduğu imkanlara ilişkin Farmolog tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Farmolog’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Farmolog, bu ya da benzeri nedenlerle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, platformda belirtilen hizmetlerden faydalanırken mer’i mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve platformda verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, Farmolog’un ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, platformu kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, bunların ele geçirilmesinden ve bunun zararlarından hiçbir şekilde Farmolog’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, platforma, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site’nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.7.Üye, başkalarının platformu kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz, Farmolog aleyhine rakip firma ve/veya kişilere bilgi aktaramaz, sosyal medyada karalayıcı kampanyalar yapamaz ve platformun kullanılabilmesi için gerekli  sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.8. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya platformun edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; platforma erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Farmolog sorumlu değildir.

5.9. Üye, platformun çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, platforma yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.10. Platformda, Farmolog’tan tamamen bağımsız ve Farmolog’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Farmolog, bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez/edemez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Farmolog’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Farmolog’un izni dışındadır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.Platformun sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, platformdaki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Farmolog’un ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, Farmolog’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının platform hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Farmolog, uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Farmolog’tan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Farmolog’a ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2. Platform hizmetleri, Site/mobil uygulama bilgileri, Farmolog’un telif haklarına tabi çalışmaları, platformun ticari markaları, platformun ticari görünümü veya Farmolog’a ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve uzmanlığa yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Platformda yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin/fotoğrafların her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. platformun tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5.Üye’ler, platformun kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve cari ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Farmolog’un rücu hakkı saklıdır.

7. SORUMLULUK

7.1. Üye, platformda sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ve/veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin üyeliği iptal hakkı, Farmolog’a aittir.

7.2. Farmolog, Üye’nin platformda yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye,hizmeti ya da platformu kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, askeri kalkışma, il/bölge/ülke ve/veya küresel çapta meydana gelen salgın hastalıklar ve bunlara bağlı kanuni/idari sokağa çıkma veya herhangi bir kısıtlama tedbiri, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Farmolog’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan “Mücbir Sebep” durumlarında; Farmolog, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Farmolog’un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Farmolog’ta gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Farmolog’tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Farmolog,dilerse işbu sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve  tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

9. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Farmolog, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri platformda yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

10.1. İşbu sözleşme, platformda onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Farmolog’un; Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya platformda sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

10.2. Üye’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Farmolog, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin platformdan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Farmolog’tan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Farmolog, doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

11. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

11.1 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Farmolog ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Farmolog’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye Farmolog’un uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca Farmolog, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, platform kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim, IP ve platform kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Farmolog, Üye’ye ilişkin bilgileri platformda sunulan hizmetler ile ilgili gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Farmolog, bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerlidir.

11.2 Farmolog, Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi mevzuatına uygun hareket edecektir. Üye, Farmolog’a mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde, kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi hususunda açık rızasını vermektedir.

Üye’nin Kişisel verileri, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince, üyenin kendi yapacağı girişler ile veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanacaktır. Farmolog, tarafından söz konusu kişisel veriler, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet veya şikâyetlerinin yönetilebilmesi suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sadakat programı çerçevesinde müşteri anketleri yapılabilmesi ve geri bildirim yapılabilmesi gibi sair amaçlarla işlenecektir; Üye bu hususlarda açıkça onay vermiştir. Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, Farmolog’un veri saklama hizmeti satın aldığı ICT Bulut Bilişim A.Ş. (www.bulutistan.com) başta olmak üzere, kullanılan veri tabanlarına, başvurularının onayının alınacağı kurum ve kuruluşlara, resmi kurumlara, yetkili temsilcilere, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere, nakliye ve kargo gönderimi için aracı olarak kullanılan şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin görülmesi maksadıyla aktarılacaktır; Üye bu hususlarda açıkça rıza göstermiştir.

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme; hakları vardır.

Üye, Kişisel verilerin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, Üye’nin işbu onayı ile Farmolog’a vereceği kişisel verilerin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılacağına rıza göstermiştir.

Üye, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda Farmolog uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir.

14. SON HÜKÜMLER

14.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

14.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İzmir Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.3. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Farmolog’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

14.4. Farmolog’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

14.5. İşbu sözleşme platformda onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce platformda onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce platformda onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Farmolog’tan hiçbir hak ve alacağı olmadığını Farmolog’un her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Farmolog’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.6. Üye, platformda yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

14.7. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Farmolog’tan yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

14.8. Kanunlar tarafından izin verilen kapsamda Farmolog’tan dolaylı, netice kabilinden doğan veya cezai tazminatlardan, herhangi bir verim/toprak kaybından (sınırlı kalmamak kaydıyla kaybedilen kârlar dâhil) yükümlü olmayacaktır. Farmolog’un, Üye’yi tazmin etme yükümlülüğü dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğün veya garantinin ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlarla ilgili yükümlülüğü ve üçüncü kişileri tazmin etme yükümlülüğü, işbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak Farmolog’a, platform kullanımına ilişkin ödeme yapılması halinde, ödenecek olan toplam üyelik ücretinin tutarı ile sınırlıdır. Her hâlükârda Farmolog, Üye’nin uğradığı dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

14.9. Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, onayın, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Farmolog tarafından gönderildiği andan itibaren tebellüğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Farmolog sorumlu değildir. Üye’nin Farmolog ile yapacağı hukuki yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.